Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN KRIKET BV


1. Definities

In deze algemene verkoopvoorwaarden wordt verstaan onder:

 • Klant: de consument, m.n. iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon die, uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, op de markt gebrachte producten of diensten verwerft of gebruikt;

 • Duurzame drager: ieder hulpmiddel dat de Klant in staat stelt om persoonlijk aan hem gerichte informatie op te slaan op een wijze die deze informatie gemakkelijk toegankelijk maakt voor toekomstig gebruik gedurende een periode die is afgestemd op het doel waarvoor de informatie kan dienen, en die een ongewijzigde reproductie van de opgeslagen informatie mogelijk maakt;

 • Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de Klant om binnen de bedenktijd af te zien van de Overeenkomst op afstand;

 • Goederen: De door de Verkoper verkochte goederen;

 • Overeenkomst op afstand: elke overeenkomst tussen de Verkoper en de Klant inzake Goederen of diensten die wordt gesloten in het kader van een door de Verkoper georganiseerd systeem voor verkoop van Goederen of diensten op afstand waarbij, voor deze overeenkomst, uitsluitend gebruik gemaakt wordt van een of meer technieken voor communicatie op afstand tot en met de sluiting van de overeenkomst zelf;

 • Dag: kalenderdag;

 • Website: www.kriket.be

 • Omgeving: Website en iedere door Verkoper aangewezen applicatie waar producten aan de Klant worden aangeboden;

 • Verkoper: zie definitie artikel 2

 • WER: Wetboek van Economisch Recht


2. Identiteit van de Verkoper

 • Verkoper: KRIKET bv (hierna “KRIKET” of “Verkoper”)

 • Maatschappelijke zetel: Brogniezstraat 172BI07, 1070 Anderlecht

 • E-mailadres: info@kriket.be

 • Ondernemingsnummer: 0692.761.033

 • RPR: Brussel


3. Toepasselijkheid

– Alle bestellingen geplaatst door een Klant (o.a. via de Omgeving) bij de Verkoper worden beheerst door deze algemene verkoopvoorwaarden, die van toepassing zijn met uitsluiting van alle andere voorwaarden.

– Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn te raadplegen onder de rubriek ‘Algemene Voorwaarden’ op de Website.

– Wanneer de Klant een bestelling plaatst en voorafgaandelijk kennis heeft kunnen nemen van deze algemene verkoopvoorwaarden, erkent de Klant zonder voorbehoud deze algemene verkoopvoorwaarden gelezen, begrepen en aanvaard te hebben.

– Voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden (die de informatie bevat zoals voorgeschreven door artikel VI.45, § 1 WER) aan de Klant beschikbaar gesteld. Indien de Overeenkomst op afstand elektronisch wordt gesloten (o.a. via de Omgeving), kan in afwijking van het vorige lid en voordat dergelijke overeenkomst wordt gesloten, de tekst van deze algemene verkoopvoorwaarden langs elektronische weg aan de Klant ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze door de Klant op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, zal voordat de Overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden aangegeven waar van de algemene verkoopvoorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van de Klant langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.


4. Aanbod Omgeving, bestelling en aanvaarding

– Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk op de Omgeving vermeld. De Verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het niet beschikbaar zijn van bepaalde Goederen. Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan te allen tijde worden aangepast of ingetrokken door de Verkoper.

– Bestellingen kunnen worden geplaatst via de Omgeving.

– Er komt pas een overeenkomst tot stand tussen de Verkoper en de Klant van zodra de Klant aan de gestelde voorwaarden heeft voldaan, de Klant tot betaling is overgegaan en wanneer de Verkoper de bestelling schriftelijk bevestigt.

– De Verkoper voorziet op haar Omgeving een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden Goederen. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de Klant mogelijk te maken. Als de Verkoper gebruik maakt van afbeeldingen, zijn deze een zo waarheidsgetrouwe mogelijke weergave van de aangeboden Goederen. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden de Verkoper niet. De Verkoper voorziet zodanige informatie, dat voor de Klant duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

– Alle productinformatie wordt slechts ten indicatieve titel verstrekt. Verkoper kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld, voor eventuele allergische reacties of gezondheidsrisico’s die verbonden zijn aan het gebruik van de Goederen.

– De Verkoper treft bij de elektronische totstandkoming met de Klant de passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt zij voor een veilige websiteomgeving. Voor het elektronisch kan betalen, zal de Verkoper passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

– Het elektronisch betalen op de Omgeving gebeurt via Molly en Stripe. Online betalen kan met Visa, Mastercard, Bankcontact, KBC, Belfius, ING, IDeal en Paypal. Een bestelling wordt behandeld van zodra de Verkoper akkoord krijgt van de instelling voor de beveiligde bankbetaling en Molly en Stripe. Bij betaling met kredietkaart zijn de voorwaarden van de desbetreffende kaartuitgever van toepassing. De Verkoper maakt hiervan geen partij uit en kan hiervoor niet aansprakelijk worden gesteld.


5. Levering

– De levering geschiedt zo snel mogelijk. De vermelde leveringstermijnen op de Omgeving zijn slechts indicatief en houden geenszins een resultaatsverbintenis in hoofde van de Verkoper. Behoudens andere bepaling, is de uiterste leveringstermijn dertig (30) dagen na ontvangst van de betaling van de bestelde Goederen.

– De Klant is verplicht om de door Verkoper geleverde Goederen in ontvangst te nemen op het door de Klant tijdens de bestelling opgegeven adres en de Klant dient de nodige ruimte te voorzien zodat de Goederen kunnen worden geleverd. De Verkoper levert (al dan niet door gebruik te maken van een externe derde partij) de Goederen tot in het gebouw van de Klant in een ruimte op de gelijkvloerse verdieping en enkel op een met een auto bereikbare plaats. Op het moment van de levering dient de Klant de leveringsbon af te tekenen voor ontvangst.

– De Verkoper behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen, die evenveel gedeeltelijke verkopen uitmaken. De gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen geval de weigering tot betaling van de geleverde Goederen rechtvaardigen.

– Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Klant hiervan zo snel mogelijk bericht. De Klant heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden, tenzij op dat moment het bestelde goed reeds verzonden is. In geval van ontbinding zal de Verkoper het bedrag dat de Klant heeft betaald, binnen de veertien dagen terugbetalen.


6. Prijzen en betalingsmodaliteiten

– De prijzen vermeld op de Omgeving zijn deze vermeld op de dag van de bestelling en zijn inclusief btw maar exclusief eventuele verzendingskosten. De berekening van de verzendingskosten wordt in de loop van de bestelling duidelijk weergeven aan de Klant.

– De prijzen worden in de loop van de bestelling niet verhoogd, tenzij wisselkoersen en wettelijke maatregelen (o.a. douanetarieven, taksen en belastingen) dit noodzakelijk maken. In dit geval zal de Verkoper de Klant hiervan uitdrukkelijk schriftelijk van op de hoogte brengen en heeft de Klant het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder kosten of schadevergoeding.

– De Klant dient de Goederen voor levering te betalen, met inbegrip van de toepasselijke leveringskosten vooraleer de bestelling zal kunnen worden aanvaard.

– Betaling door de Klant kan uitsluitend plaatsvinden via de Omgeving van de Verkoper.


7. Eigendomsvoorbehoud

– In afwijking van artikel 1583 van het Burgerlijk Wetboek behoudt de Verkoper zich het eigendomsrecht van de Goederen voor die zij aan de Klant verkoopt, totdat de prijs van deze Goederen volledig is betaald, in hoofdsom, interesten en kosten.

– De risico’s van verlies en beschadiging van de Goederen worden op het moment van aflevering overgedragen aan de Klant of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is.


8. Garantie en Conformiteit Goederen

– De Klant heeft een wettelijke garantie krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consument bij verkoop van de desbetreffende verkochte Goederen waarop dit van toepassing is. Zo is de wettelijke garantie niet van toepassing op artikelen met een kortere levensduur of artikelen met een kortere vervaldatum(voeding). Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd.

– Iedere levering van Goederen zal onmiddellijk bij ontvangst door de Klant worden nagezien. Klachten m.b.t. zichtbare gebreken moeten, op straffe van verval door de Klant schriftelijk en gedocumenteerd worden gemeld aan de Verkoper binnen de 72 uur na levering.

– Bij vaststelling van een verborgen gebrek bij de Goederen moet de Klant de Verkoper zo snel mogelijk schriftelijk en gedocumenteerd inlichten. In ieder geval, ook bij de eventuele toepassing van de dwingende regels van de wettelijke garantie, dient elk gebrek binnen een termijn van twee (2) maanden na vaststelling ervan door de Klant schriftelijk te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling, terugbetaling of vervanging.

– Klachten wegens gebreken bij de Goederen zijn slechts geldig en worden slechts onderzocht op voorwaarde dat de verkochte Goederen door de Klant nog niet in gebruik werden genomen. Goederen waarvan de houdbaarheidsdatum is verstreken of die niet correct zijn bewaard, kunnen geen aanleiding geven tot verborgen gebreken.

– De Klant moet steeds een aankoopbewijs kunnen voorleggen. De Klant wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de Goederen te bewaren.

– Voor Goederen die via een Overeenkomst op afstand werden aangekocht en bij de Klant thuis zijn afgeleverd, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van de Verkoper en de Goederen op zijn kosten terug te bezorgen aan de Verkoper.

– Gebreken die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van de Goederen in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik, in geval een derde partij, die niet rechtmatig door de Verkoper werd gemachtigd, is tussengekomen of de Goederen heeft behandeld en in geval van schade door brand, water (overstroming), bliksem of een natuurramp kunnen niet worden verhaald op de Verkoper of vallen onder de toepasselijke garantie.

– In het geval van een zichtbaar of verborgen gebrek waarvoor de Verkoper aansprakelijk is, zal de Verkoper naar keuze voorzien in ofwel (i) een vervanging van de gebrekkige Goederen ofwel (ii) in het herstel van de gebrekkige Goederen of (iii) in een prijsreductie (bij volledige terugbetaling dienen de gebrekkige Goederen te worden teruggegeven).

– Dit artikel laat het herroepingsrecht voorzien in artikel 9 van deze algemene verkoopvoorwaarden onverlet.


9. Herroepingsrecht Goederen

9.1 Informatie over het Herroepingsrecht

– Bij een Overeenkomst op afstand m.b.t. de Goederen beschikt de Klant over een termijn van veertien (14) kalenderdagen waarbinnen hij de overeenkomst zonder enige opgave van een motief kan herroepen.

– De herroepingstermijn begint te lopen te rekenen vanaf de dag volgend op de dag waarop de Klant of de door de Klant aangewezen derde fysiek bezit neemt van het goed, behalve in bijzondere omstandigheden voorzien in boek VI WER: 

In geval van meerdere Goederen of Goederen samengesteld uit verschillende zendingen of onderdelen die deel uitmaken van een enkele bestelling maar die afzonderlijk worden geleverd, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het laatste goed of de laatste zending of het laatste onderdeel;

In geval van regelmatige levering gedurende een bepaalde periode, te rekenen vanaf de dag na fysieke in bezitname van het eerste goed.

– Om het Herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant Verkoper per gewone post of per e-mail (zie artikel 2 voor de contactgegevens) via een ondubbelzinnige verklaring op de hoogte stellen van de beslissing om de overeenkomst te herroepen, door hetzij:

 • Het model van herroepingsformulier, dat u hier kan vinden, ingevuld en ondertekend te sturen aan de Verkoper; of

 • Een ondubbelzinnige verklaring waaruit duidelijk de beslissing tot herroeping van de overeenkomst blijkt te sturen aan de Verkoper.

De bewijslast van de herroeping ligt bij de Klant.

9.2 Gevolgen van de herroeping

– De Klant zendt de Goederen terug of overhandigt ze aan de Verkoper of aan een persoon die door de Verkoper gemachtigd is om de Goederen in ontvangst te nemen, voor het verstrijken van een termijn van veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop hij aan de Verkoper zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen, heeft meegedeeld.

– De Klant draagt de directe kosten voor het terugzenden van de Goederen tenzij anders schriftelijk en uitdrukkelijk overeengekomen.

– De Verkoper vergoedt alle van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de leveringskosten binnen veertien (14) kalenderdagen na de dag waarop de Klant de Verkoper informeerde van de beslissing tot herroeping. De Verkoper behoudt zich het recht voor om pas over te gaan tot terugbetaling totdat de Verkoper alle Goederen heeft ontvangen of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de Goederen heeft teruggezonden. De Verkoper zal de Klant terugbetalen door middel van hetzelfde betaalmiddel dat hij gebruikt heeft voor de oorspronkelijke aankoop, tenzij de Klant akkoord is dat de terugbetaling zal gebeuren met een ander betaalmiddel.

– De Klant is aansprakelijk voor enige waardevermindering van de Goederen die het gevolg is van het behandelen van de Goederen dat verder gaat dan nodig was om de goede werking van de Goederen vast te stellen.


9.3 Uitzonderingen op het Herroepingsrecht

– De Klant kan, zoals voorzien in het WER, het Herroepingsrecht niet uitoefenen als:

 • De prijs van de Goederen of diensten is gebonden aan schommelingen op de financiële markt waarop de Verkoper geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen;

 • De geleverde Goederen zijn vervaardigd volgens de specificaties van de Klant of zijn duidelijk voor een specifieke persoon bestemd;

 • De geleverde Goederen snel kunnen bederven of beperkt houdbaar zijn;

 • De verzegelde Goederen na de levering geopend zijn en niet teruggezonden kunnen worden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne;

 • De geleverde Goederen na de levering onherroepelijk zijn vermengd met andere Goederen;

 • De beveiliging van de materiële drager van geleverde audio-en video-opnamen of computerapparatuur (bijvoorbeeld: DVD, CD, usb-stick, CD-ROM, videocassette,…) is verbroken na de levering. Als het goed niet verzegeld is, kan de Klant de overeenkomst herroepen en het goed ongeschonden terugbezorgen;

 • De overeenkomst gesloten is tijdens een openbare veiling.

10. Ontbinding van de overeenkomst

– De Klant heeft enkel het recht om de overeenkomst met de Verkoper te ontbinden, onverminderd de dwingende geldende wettelijke bepalingen, ingeval dat de Verkoper haar verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt wegens zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude in hoofde van de Verkoper. Indien de Klant zijn buitengerechtelijk ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient hij de Verkoper daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat hij op de hoogte was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

– De Verkoper heeft het recht om de overeenkomst met de Klant buitengerechtelijk te ontbinden in volgende gevallen:

 • De Klant insolvabel blijkt te zijn; of

 • De Klant zijn verplichtingen op grond van de overeenkomst niet nakomt wegens zware fout, intentionele fout, bedrog of fraude; of

 • Beslag wordt gelegd op het geheel of een gedeelte van het vermogen van de Klant.

Indien de Verkoper zijn ontbindingsrecht wenst uit te oefenen, dient zij de Klant daarvan per aangetekende brief in kennis te stellen binnen een redelijke termijn nadat zij op de hoogste was van de omstandigheid die tot de ontbinding aanleiding heeft gegeven.

11. Aansprakelijkheid

– De foto’s en teksten ter illustratie en beschrijving van de Goederen op de Omgeving zijn niet bindend voor de Verkoper en worden enkel ter informatie aangeboden. Behoudens in geval van opzet of zware fout, aanvaardt de Verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor fouten of weglatingen bij de foto’s of teksten die op de Omgeving voorkomen.

– Behoudens eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal de Verkoper voor zover zij bij uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, niet aansprakelijk zijn voor enige schade voorvloeiend uit hun lichte fout.

– Behoudens eventuele strijdige bepalingen die hierboven werden opgenomen, zal de aansprakelijkheid van Verkoper onder deze algemene verkoopvoorwaarden (zowel voor contractbreuk, onrechtmatige daad, schadeloosstelling, of enige andere reden) per schadegeval het bedrag gelijk aan de totale prijs betaald door de Klant aan Verkoper met betrekking tot de Goederen die aanleiding geven tot deze schade, niet overschrijden. In geen geval. zal de Verkoper aansprakelijk zijn voor enige indirecte, speciale, gevolg- of incidentele schade (inclusief en zonder beperking de schade voor verlies van het gebruik van faciliteiten of uitrusting, verlies van inkomen, verlies van gegevens, verlies van winsten of goodwill) die voortvloeit uit haar Goederen, het gebruik van deze Goederen, de verkoop van deze Goederen of deze Omgeving en ongeacht of Verkoper (a) werd geïnformeerd over de mogelijkheid van zulke schade of (b) nalatig is (exclusief eventueel bedrog in hoofde van Verkoper).

– De aansprakelijkheid van Verkoper wordt niet uitgesloten of beperkt voor enige aansprakelijkheid die niet kan uitgesloten of beperkt worden onder de toepasselijke wetgeving.

– Verkoper zal nooit enige aansprakelijkheid oplopen indien zij haar verplichtingen niet kan nakomen door overmacht. Zolang de overmacht duurt zijn de eventuele verplichtingen van Verkoper opgeschort.

12. Overmacht

– Indien de Verkoper haar verbintenissen niet kan nakomen ingevolge overmacht, is zij niet aansprakelijk ten aanzien van de Klant. In geval van overmacht is de Verkoper niet gehouden tot enige boete of schadevergoeding.

– Onder overmacht wordt verstaan: elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen, zoals bv.: vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers voor o.a. buitenlands koopwaar en primaire grondstoffen, storingen van het internet, hacking van de Omgeving, storingen van de elektriciteit, storingen van het e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, lock-outs, algemene mobilisatie, staat van oorlog of revolutie, slechte weersomstandigheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, hinderpalen bij de ontvangst van brandstoffen nodig voor de normale productie, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van ons alsmede van hulppersonen, ziekte van personeel, pandemieën, gebreken in hulp- of transportmiddelen en alle omstandigheden onafhankelijk van de wil, gelden uitdrukkelijk als overmacht.

13. Bescherming van persoonsgegevens en informatie-uitwisseling

– De Verkoper verwerkt de persoonsgegevens die door de Klant worden meegedeeld, en stelt deze ter beschikking van de Verkoper conform de Privacy verklaring dat hier kan worden teruggevonden

– Door het gebruik van de Omgeving aanvaardt de Klant de Privacy verklaring hebben gelezen.

– Voor meer informatie over het gebruik van cookies op de Website kan de Klant de Cookie verklaring hier terugvinden.


14. Wijziging algemene verkoopvoorwaarden

– De Verkoper behoudt zich het recht voor om deze algemene verkoopvoorwaarden eenzijdig te wijzigen. De bijgewerkte versie die van kracht was op het ogenblik waarop een bestelling door de Verkoper werd aanvaard, zal toepasselijk zijn op de rechtsverhouding die uit die bestelling tot stand komt.

15. Intellectuele eigendom

– De Klant erkent en aanvaardt dat alle inhoud (teksten, illustraties, foto's, afbeeldingen, bestanden, ontwerpen, regelingen en andere dingen) op de Omgeving van de Verkoper en afgeleide versies zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Elk auteursrecht, elk gedeponeerd merk en elk intellectueel eigendomsrecht met betrekking tot informatie of inhoud voorkomende op de Omgeving is op elk ogenblik eigendom van de Verkoper dan wel van haar licentiegevers. De Klant kan deze informatie enkel gebruiken in de mate dat hier uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor werd gegeven door de Verkoper of haar licentiegevers.

16. Splitsbaarheid

– Indien enige bepaling (of deel daarvan) van deze algemene verkoopvoorwaarden onafdwingbaar of strijdig met een bepaling van dwingend recht zou zijn, zal dit de geldigheid en afdwingbaarheid van de andere bepalingen van deze algemene verkoopvoorwaarden niet beïnvloeden en evenmin de geldigheid en afdwingbaarheid van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet onafdwingbaar is of strijdig is met een bepaling van dwingend recht. In een dergelijk geval zullen de partijen te goeder trouw onderhandelen om de onafdwingbare of strijdige bepalingen te vervangen door een afdwingbare en rechtsgeldige bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

17. Bevoegdheidsbeding en toepasselijk recht

– Deze algemene verkoopvoorwaarden alsmede elk contract tussen de Verkoper en de Klant worden beheerst door Belgisch recht.

– De Nederlandstalige rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Brussel zijn exclusief bevoegd voor alle geschillen, betwistingen en vorderingen ingesteld door de Klant lastens de Verkoper.