Privacybeleid

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te brengen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met onze Privacy verklaring.  1. Wie zijn wij?

KRIKET bv, met maatschappelijke zetel te Brogniezstraat 172BI07, 1070 Anderlecht, RPR Brussel met ondernemingsnummer 0692.761.033 (hierna “KRIKET”) is verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacy verklaring (hierna “Privacy verklaring”).


Onze contactgegevens zijn:

 • Adres: Brogniezstraat 172BI07, 1070 Anderlecht

 • E-mail: info@kriket.be

 
2. Welke gegevens verwerken wij?
 

KRIKET verwerkt de volgende categorieën van uw persoonsgegevens als natuurlijke persoon welke zij rechtstreeks van u verkrijgt via o.a. haar website (www.kriket.be) en (website)applicatie:


 • Persoonlijke contactinformatie, met inbegrip van alle informatie die KRIKET nodig heeft om persoonlijk met u contact op te nemen (zoals aanspreking, naam, post-, facturatie- en e-mailadres, en telefoonnummer);

 • Verzend- en factuurinformatie,

 • Gegevens m.b.t. uw bestellingen en aankopen bij KRIKET;

 • Verwerking van betalingen en uw betaalhistoriek; en

 • Gegevens m.b.t. het beheer van uw gebruikersaccount.

Onder ‘verwerking’ wordt verstaan, elke verwerking van gegevens zoals het verzamelen, opnemen, afleiden, structureren, raadplegen, opslaan, delen, verzenden, verwijderen, archiveren, etc.


 

Deze Privacy verklaring is niet van toepassing op de verwerking van anonieme- of bedrijfsgegevens.


 
3. Waarom verwerken wij uw gegevens?
 

Wij zullen de door u verstrekte informatie gebruiken in het kader van volgende doeleinden:

 • Om de door u bestelde artikelen bij u te kunnen afleveren, waaronder aanvaarding en behandeling van de bestelling, facturatie, opvolgen van solvabiliteit, opvolging van bestellingen;

 • In het kader van leveranciers- en klantenbeheer;

 • Voor onderzoek en statistiek en dit op basis van gerechtvaardigde legitieme belangen.
  De gerechtvaardigde belangen zijn dat het belangrijk is voor KRIKET (i) om te analyseren welke producten en diensten haar klanten interesseren en op welke wijze haar website, (website)applicatie, etc. wordt gebruikt, (ii) de klantervaring te optimaliseren en (iii) om de diensten van KRIKET te verbeteren. De verstrekking van uw persoonsgegevens voor dit doeleinde is niet strikt noodzakelijk en kan worden vermeden door bezwaar te maken (zie infra); en

 • Na expliciete toestemming, het verzenden van nieuwsbrieven en gebeurlijke reclameboodschappen.

4. Op basis waarvan verwerken wij deze gegevens?

Wij zullen de gegevens die u ons verstrekt voor bovengenoemde doeleinden verwerken omdat:

 • Het noodzakelijk is om een contract uit te voeren waarbij u partij bent;

 • We een gerechtvaardigd, legitiem belang hebben om dit te doen, en m.n. kadert de gegevensverwerking in de normale bedrijfsvoering van KRIKET, waarbij zij er streng over waakt enkel deze gegevens te verwerken die strikt noodzakelijk zijn voor het doel waarvoor zij deze gegevens verwerkt; en

 • Wij hiervoor over uw toestemming beschikken.

5. Aan wie geven wij uw gegevens door?

KRIKET geeft persoonsgegevens niet door, behalve zoals hierna beschreven. Wij kunnen uw persoonsgegevens delen met:

 • Externe dienstverleners die namens ons diensten uitvoeren op basis van onze instructies, m.n. (i) de partner met wie wordt samengewerkt in het kader van marketinginitiatieven; (ii) de partner met wie wordt samengewerkt in het kader van het spaarprogramma; en

 • Autoriteiten: indien de overheid een onderzoek uitvoert kunnen wij uw persoonlijke informatie delen met de overheid indien dit vereist is door de wet. Wij kunnen ook uw persoonsgegevens vrijgeven indien het absoluut noodzakelijk is voor het voorkomen, ontdekken of vervolgen van criminele zaken.

We behouden ons het recht voor om persoonsgegevens die we over u hebben over te dragen in het geval we onze onderneming of activa geheel of gedeeltelijk verkopen of overdragen. Mocht een dergelijke verkoop of overdracht plaatsvinden, dan zullen we redelijke inspanningen leveren om de overnemer ertoe te brengen de door u aan ons verstrekte persoonsgegevens te gebruiken op een manier die in overeenstemming is met onze Privacy verklaring.

6. Bescherming van uw persoonsgegevens

KRIKET erkent het belang van de bescherming van uw persoonsgegevens en neemt voldoende technische en organisatorische voorzorgen om deze gegevens zo uitgebreid mogelijk te beschermen tegen verlies, diefstal, wangebruik en ongeautoriseerde toegang.

Zo heeft KRIKET enkele waarborgen ingebouwd. Bepaalde data zijn beschermd door encryptie wanneer het uitgewisseld wordt tussen uw web browser en/of mobiele applicatie en KRIKET. Beveiligingsproblemen worden regelmatig gemonitord.

 
7. Hoe lang bewaren wij uw gegevens?
 

KRIKET zal uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaren voor het vermelde doel, rekening houdend met onze behoefte om vragen te beantwoorden en problemen op te lossen, diensten te verbeteren en nieuwe diensten aan te bieden, en de wettelijke voorschriften na te leven.

Dat betekent dat we uw persoonsgegevens na uw laatste samenwerking met KRIKET maximaal gedurende een periode van 10 jaar kunnen bijhouden. Wanneer de persoonsgegevens die we verzamelen niet langer vereist zijn, zullen we deze op een veilige manier vernietigen of verwijderen.

8. Welke rechten heeft u?

U beschikt over bepaalde rechten en keuzes in verband met de persoonsgegevens die wij van u verzamelen.

U heeft principieel het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen.

Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door KRIKET dat berust op een gerechtvaardigd legitiem belang.

U kan zich in elk geval verzetten tegen welke verwerking van uw persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

U heeft het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U heeft het recht op beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens indien (i) u de juistheid betwist van de persoonsgegevens, (ii) de verwerking onrechtmatig is en u verzet zich tegen het wissen van de persoonsgegevens, (iii) wij hebben uw gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft deze nog nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering, (iv) u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van de gerechtvaardigde belangen van KRIKET.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging of beperking van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@kriket.be.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (“machine readable zone”, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en rijksregisternummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy.

KRIKET houdt eraan zo snel mogelijk te reageren, maar binnen de dertig dagen, op uw verzoek.

KRIKET wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder. Dat kan via de volgende contactgegevens:


Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

+32 (0)2 274 48 35

contact@apd-gba.be

9. Links naar andere websites 

Deze website kan links bevatten naar andere websites. Deze Privacy verklaring breidt zich niet uit tot uw gebruik van deze websites. KRIKET is niet aansprakelijk voor de privacy verklaring van andere websites, of de manier waarop zij gegevens verzamelen, opslaan, gebruiken of verdelen.

10. Cookies

KRIKET kan informatie ontvangen over uw gebruik van onze website of (website)applicatie door cookie bestanden (“cookies”).

Bezoekers van de website www.kriket.be kunnen onze Cookie verklaring hier raadplegen.

11. Wijzigingen aan deze Privacy verklaring

KRIKET houdt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen aan deze Privacy verklaring. Elke wijziging zal onmiddellijk geplaatst worden op de website en van zodra deze op de website staan, wordt u geacht hiervan kennis genomen te hebben en aanvaard te hebben bij uw eerste gebruik van de website die volgde op de aanpassing. Bekijk regelmatig onze Privacy verklaring op deze website.

12. Contacteer ons

Indien er vragen zijn betreffende deze Privacy verklaring, aarzel niet om ons te contacteren via de onderstaande gegevens:

 • Adres: Brogniezstraat 172BI07, 1070 Anderlecht